Konfliktuskezelés bármilyen formában is akkor lehetséges, ha képesek vagyunk definiálni magát a konfliktust. És ebben mélyebbre kell ásni, mintsem az Idegen Szavak Szótárának meghatározása, mely szerint a latin eredetű konfliktus szó ’összeütközés, nézeteltérés, harc, küzdelem’ értelemben használatos.[1]

Magának a konfliktusnak az értelmezése alapvetően két tényezőtől függ, a nézőponttól, ahonnan rátekint a kívülálló a konfliktusra, és a környezettől, amelyben a konfliktus létrejön.

Ezek alapján különböző korok gondolkodói másként definiálták magát a konfliktust, amit tulajdonképpen maga a kultúrtörténeti paradigma határozott meg[2]. Ami jelenleg releváns megközelítésmód lehet, hogy a modern gondolkodók hogyan határozzák meg a fogalom referenciakeretét.

Sartre, francia filozófus szerint a konfliktus magának az emberi létezésnek a velejárója. A konfliktus, mint a másokért-való-lét, azzal, hogy az ember igyekszik másokat egyenrangú személyként tisztelni, már megteremti az egyének közötti különbséget. Így az emberi interakció már önmagában egy konfliktus, ugyanakkor a feleknek mindig adott annak a szabadsága, hogy a konfliktushoz való viszonyulásukon változtassanak, vagy egy elég jó megoldás mellett döntsenek.

Morton Deutsch elmélete szerint a konfliktust nem szabad kikerülni, inkább termékennyé kell tenni. Így különbséget tesz destruktív és konstruktív konfliktus között. Ez utóbbi segíthet feloldani akár korábbi ellentmondásokat is, így eredménye a kapcsolat fejlődése, harmonikusabbá válása lehet.

Edward de Bono szerint azonban nincs másról szó az ellentétek esetén, minthogy „adva van a tézis, és elővesszük az antitézist”, és ez tulajdonképpen „konfliktusos gondolkodást” eredményez. Ennek során arra koncentrálnak a felek, hogy egymás tévedését bizonyítsák, az álláspontok azonban így tovább merevednek, ennek következtében pedig egyik fél sem törekszik új elképzelések kidolgozására. Nézete szerint a laterális gondolkodás révén mozdulhatnak el a felek a merev pontoktól a konfliktus megoldása érdekében.[3]

Ernesto Spinelli elmélete szerint az emberek olyan értékrendet és viselkedési sémákat hordoznak magukban, amelyek megcsontosodtak és nehéz őket fellazítani. Ezt az emberi tulajdonságot szedimentációnak (leülepedésnek, bemerevedett értékeknek) nevezi.[4] A konfliktust ugyan ő maga is kikerülhetetlennek tartja, fontos azonban, hogy a konfliktus során mi derül ki az ember értékrendjéről és önértékeléséről. Így a konfliktus feloldásának első lépése a saját megmerevedett gondolatrendszer és szedimentáció felismerése és megkérdőjelezése.

A szedimentáció jelenségének lényegiségével hasonlatosnak tűnik az Eric Berne által megalkotott Sorskönyv fogalma[5]. A Sorskönyv tulajdonképpen egy olyan nem tudatos élettervet foglal magában, mely gyermekkorban alakul ki, a szülők által megerősített, és ami alapjaiban meghatározza az egyén döntéseit. s ezáltal azt is, mikor milyen hatásokat enged hatni magára, hogyan kerüli, keresi vagy esetlegesen vállalja a konfliktusokat. A mindennapi játszmák akceptálják a bevésődött konfliktuskezelési sémákat, ezek felismerése és a sorskönyvi elhatározások újraértelmezése a konfliktusok feloldását és a mindennapok autonómiáját jelentheti.[6] A tranzakcióanalízis által vizsgált sorskönyvi minták meglétének felismerése az írásvizsgálat által támogatható. Mint ahogy arra Szidnai rámutat: „(…) a (rezonometriai) eljárás legnagyobb előnye azonban, hogy képes megmutatni a tranzakció-analízis szerinti fogalomkörben értelmezhető lelki blokkolásokat (tiltásokat), az én-állapotokat és a sztrók-éhséget, valamint a játszmákra való esetleges hajlamosságot.”[7] Hangsúlyozandó továbbá, hogy a  tranzakcióanalízis és a rezonometria kapcsolatát tekintve közös pontként meghatározható, hogy mindkét megközelítésmód „a tudattalan törekvéseket vizsgálja, a személyiség dinamizmusát képes feltárni, ezáltal a MIÉRT-re keresi a választ és a társas térben megjelenő viszonyok leképzésére törekszik”.[8]

[1] Idegen szavak és kifejezések szótára (1989) 448.

[2] A történeti áttekintés forrása: Strasser –Randolph ( 2008) 22-37.

[3] Strasser –Randolph ( 2008) 35.; Conflict management, http://www.fao.org)

[4] Strasser –Randolph ( 2008) 35.

[5]Berne  (1997)

[6] Kovács ( 2011)

[7] Szidnai  (2009) 7-8.

[8] Kovács (2011)