,,Ne tovább, ismerlek egészen.” – folytatódik a Kazinczy epigramma. Sokak a mai napig szkepticizmussal fogadják, hogy az írásból valóban hiteles személyiségrajz készíthető. Azt már ugyan kevésbé utasítják el, ahogy az eredeti sorok ígérik (,,Szólj, s megmondom ki vagy,”), hogy egy rövid verbális megnyilvánulásból az illető műveltségére, gondolkodására, érzelmeire vonatkozóan nyerünk információt, hogy egy adott reakció a legfőbb személyiségvonásokról árulkodhat. Pedig ennek mintájára az írásunk a papíron nem más, mint személyiségünk leképződése a világban.
Az írás tudománya
,,… éppen úgy, ahogy a beszélgetés jelzi a lélek fogalmait, éppen úgy mutatja az írás a beszélgetést és a gondolatot.” – fogalmazta meg Arisztotelész már az i. e. 4. században az írás vizsgálatának alaptézisét. Merthogy a gondolkodó embert öntudatra ébredésének első pillanatától foglalkoztatja a kérdés: ,,Mi az ember létezésének oka, célja, értelme? ” Mióta az ember társadalmi konvención alapuló grafikus jelekkel rögzíti gondolatait, érzéseit, emlékeit, adott a kérdés is: ,,Miért különbözik az azonos jelekből álló, de más-más jellemektől származó írás?” Ahogy Demetrius, athéni szónok, úgy az antikvitás számos gondolkodója is az írást a jellem tükrének tartotta. Már az ókorban tudományos érdeklődéssel fordulnak az írás-jellem kapcsolatának megfejtése felé. Ez pedig nem volt másként bármelyik olyan kultúrtörténeti korszakban sem, ahol az ember és a tudomány került a gondolkodás középpontjába. Így a 20. századra az írás vizsgálata is helyet kapott a tudományok rendszerében. Ennek ellenére mégis vitatott az írásvizsgálat megítélése. Hisz be kell vallani, igen rejtélyesnek tűnik, ahogy a papírra vetett vonalakból beszédes jelek formálódnak, ahogy kezdetben makacsul rejtik a szabályos-szabálytalan formák valójukat, majd egyre több szimbólum sejteti, miként is válik részesévé a nagy egésznek, a személyiségnek. Vagy éppen ahogy az ember által megformált kép mögött az egyéniség lenyomatai rejlenek várva a leleplezést, hogy felszínre kerülhessen a legigazabb valójuk. Mert ahogy Márai Sándor Füveskönyvében írja ,,… az ember mindig tudja az igazat, azt a másik igazságot, melyet a szerep, a jelmezek, az élet jelmezei eltakarnak”. Talán sokan pont ettől tartanak, mi lesz akkor, ha mégis pszichéjük legmélyére lát az írásukat elemző szakember?
A psziché nyomában
A görög eredű psziché a lelket, a lelki jelenségek összességét jelenti. A lelki jelenségek szerepe napjainkban egyre jobban felértékelődik, hisz egyre több mediális információnk van például a stressz negatív hatásairól. Így egyre inkább fókuszálunk erre a kérdéskörre, valamint a preventív és az öngyógyító mechanizmusokra.
Az írásvizsgálat és pszichológia tulajdonképpen egymást kiegészítő tudományterületek. Az írásvizsgálat módszereivel sok olyan információ nyerhető a személyiségről, mely hosszadalmas beszélgetések során kerülhet a felszínre. Ráadásul pszichológiai tesztek sokasága szükséges ahhoz az eredményhez, amely már egy-egy viszonylag rövidebb írott szöveg autentikus vizsgálatával is megalkotható. E két terület komplementer voltát erősíti az is, hogy az írás korszerű vizsgálata tulajdonképpen a pszichológiai elméletekre, modellekre alapozza megállapításait. A modern írásvizsgálatot így nem véletlenül nevezik sokan íráspszichológiának, ezzel is elkülönítve a klasszikus grafológia kissé ezoterikus zöngéjétől.
Ez az elnevezés azért is jogos, mivel legyen szó akár a személyiségjellemzőkről, akár a gondolkodás, érzelmi világ vagy az akarati tényezők magyarázatáról, a mai szakemberek mindenhol a megfelelő pszichológiai háttérismereteket alkalmazzák.
Az íráspszichológia így olyan gyakorlat orientált megközelítésmódokat is adaptál a pszichológiából, mint a konfliktuskezelés módszertana, a tranzakcióanalítikus sorskönyv, a szerepelméletek vagy a kognitív pszichológiai séma-elméletek, melyek mind közvetlen és közvetett magyarázattal szolgálnak aktuális viselkedésünkre, az életünket látens módon befolyásoló lelki blokkokra, szellemi ,,vakfoltjainkra”.
Ezt a jelenséget a pszichológiai szakirodalom a jéghegy-hasonlattal írja le. Azaz, ahogy a jéghegynek mindössze 1/9 része található a víz felszíne felett, úgy az emberi személyiségnek is csak ezt a felszín feletti – tudati – részét láthatjuk, ismerhetjük. A tudat ezen fennhatósága az ismeretek, a jártasságok, a képességek, készségek szintje. Igen ám, de mi a helyzet a vízfelszín alatti résszel? A pszichológiai terminológia ezt a tudattalan elnevezéssel illeti, s az itt található késztetések határozzák meg igazán a viselkedést, a cselekedetek valódi motivációját, hogy ki mit és miért mutat olyannak a felszín felett. Egy új íráselemzési módszerrel ezek a bizonyos megközelíthetetlen felszín alatti törekvések is felszínre hozhatóak, mérhetőek, magyarázhatóak.
Most már éppen itt az ideje választ keresni arra, hogy valójában miként is fedi fel a pszichét az írásunkat kielemző szakember.
Az íráselemző nyomában
A köztudatban az íráselemzésre elsősorban a grafológia címkéjét akasztják. Ehhez a címkéhez az utóbbi időben azonban sok negatív felhang is hozzákapcsolódott, emiatt az írás vizsgálatával professzionálisan foglalkozók igyekeznek elnevezésükben is elkülönülni a ma már túlságosan is változatos képet mutató grafológiától.
Pontosan ezért érdemes elkülönítenünk az írásvizsgálattal foglalkozó grafológus, az íráspszichológus, illetve a rezonometriai elemzést végző szakember szakmai tevékenységét.
A klasszikus grafológia alapján ténykedő grafológus a személyiség karakterét írja le, ehhez általában grafológiai tipológiákat alkalmaz. Elsősorban az írás látható, átfogó jellemzőiből indul ki, és becslésekkel, benyomásszerű ítéletekkel vizsgálódik. Fontos számára a szimbólumok alkalmazása, az írás ,,képszerűsége”. A klasszikus grafológiai kompetencia meghaladása az íráspszichológia, amely igyekszik a pszichológia eszköztárát is alkalmazni az elemzés során. Klasszikus és modern tipológiákat alkalmazva már objektívebb képet tudnak adni a személyiségről. A mai magyar grafológusképzés világszinten is első helyen áll, és jobban illik rá az íráspszichológia megnevezés, mint a hagyományos értelemben vett grafológia. Ami az írásvizsgálat klasszikus és modern irányzataiban közös, azt Allport amerikai pszichológus így fogalmazta meg: ,,Az írás expresszió, azaz a kikristályosodott megdermedt gesztus”. Merthogy az indulatos ember erősebben gesztikulál, a félénk kisebbre húzza magát össze, a vidám alaptermészetű lágyabban kanyarítja a vonalakat. Az így előálló elemzések tehát lehetnek igazak az írás időpontjában, de nem adnak a jéghegy látható részén kívül arról információt, hogy mi rejtőzik a személy vidámsága mögött, mennyire állandó a félénksége vagy indulatossága, mire számíthatunk, amikor új munkahelyre kerül. Természetesen ez nem csak a grafológia problémája, hiszen minden tipológiának az a hátránya, hogy csak a tipikus viselkedéseket tudja bejósolni, a tudattalan késztetések feltárása a grafológus (vagy íráspszichológus) személyes tapasztaltságától, emberismeretétől függ. Ezeket a hátrányokat igyekszik kiküszöbölni a mindössze egy évtizednyi múltra visszatekintő módszer: a rezonometria, amely önálló módszerként való kidolgozása és bevezetése dr. Szidnai László és munkatársai nevéhez fűződik.
A rezonometrikus elemzés az írást nem a gesztusok és szimbolikus ábrák szintjeként, hanem információközlő, azaz magas agyi szinten vezérelt tevékenységnek kezeli. Az információközlés kettős: egyrészt jelenti a TÉNYek közlését, másrészt az erre rakodó egyéni stílust, az ÉN-közlést. A rezonometriai elemzés a feladathelyzetben lévő személyiség hatékonyságát, azaz a TÉNY- és ÉN-közlés arányát, és az ezzel kapcsolatos pszichológiai tényezőket képes feltárni. A rezonometrikus elemzés alapja ugyanakkor a pontos mérések útján történő írásjellemzők előállítása, így a módszer kellően objektív, ismételhető és különféle pszichológiai tesztekkel a grafológus szubjektivitása nélkül összevethető.
A rezonometria tehát – szigorúan a számadatokra támaszkodva – a lelki késztetéseket olyan módon képezni le, hogy láthatóvá válnak a jéghegy mélyén rejtőző tudatalatti törekvések, vágyak, mozgatóerők egymást erősítő vagy gyengítő hatásai, a késztetések együttes ,,rezonanciája”, amelynek a végeredménye lesz a látható viselkedés.
Megérthetjük tehát szokásaink eredőjét, hogy miért ,,ugrunk” bizonyos dolgokra, miért pont így „küzdünk” meg a mindennapok kihívásaival.
Az írás elemzése attól függően változik tehát, hogy milyen jellegű szaktudással, szakmai kompetenciával rendelkezik az elemzést végző szakember, hogy a mindennapokban megnyilvánuló viselkedést, esetleg az ennek hátterében megnyilvánuló lelki tényezőket, tudattalan motivációkat tartalmazza-e a kért íráselemzés. Na de akkor mi vizsgálható a fenti módszerek segítségével?
Az íráselemzés kompetenciaterületei
Amennyiben nemcsak a ,,jéghegy-csúcsának” leírására vagyunk kíváncsiak, a rezonometrikus vizsgálat igen érdekes elemzéstípusokat tesz lehetővé.
Különleges, de félelmetes utazás a lélek mélyébe merülni, annak a bizonyos felszín alatti résznek a megismerése. Mert itt bizony az embernek szembe kell nézni önmagával, valódi képességeivel és készségeivel, lehetőségeivel és választásaival. A személyiség dinamizmusának leképezése, ,,Önmagad beutazása” az arra vállalkozót a reális önismeretben, önértékelésben, önpozicionálásban támogatja, és megerősíti abban, hogy melyek az erősségek és melyek a fejlesztendő területek a személyiséget illetően. Így az esetleges változásban is hatékony iránytű lehet.
Speciálisan a változtatás szándékát segíti ugyanakkor a ,,Self-help” program, ami a munkába visszatérő anyukáknak és a pályamódosítást tervezőknek vagy pedig a körülmények miatt erre kényszerülőknek lett megalkotva. Ez az elemzéstípus feltárja a legjellemzőbb személyi, társas és munkakomptenciákat, és abban lesz különleges, hogy az új élethelyzetben miként hozhatja ki magából az ember a legjobbat, hogyan tud a jelenlegi körülményekből kiszakadva az új feladathelyzetben ismét alkotó önmaga lenni. Mivel a változás folyamat, nem egy pillanat műve, így a rezonometriai elemzéssel rendszeres betekintés nyerhető arról, hogy a tervezett átalakulás lépései miként valósultak meg, hogyan is épültek be a személyiségbe.
Kíváncsi lenne esetleg arra, hogy párjával hogyan hangolódnak egymásra ,,leki húrjaik”? Hogy hogyan tudnának még többet kihozni egymásból? Esetleg hogyan tudnának még inkább ,,egy húron pendülni”? Vagy néha nem jönne jól egy ,,használati utasítás” a társához, hogy végre ,,helyre tudja tenni” magában a másikban eddig meg nem értett, talán kicsit még bosszantó megnyilvánulásokat vagy tulajdonságokat? A rezonometriai elemzés által az ,,egymásra hangolódás” is harmonikusabb lehet.
De nemcsak a magánszférában lehet eredményes eszköz az írásvizsgálat. A személyes és munkakompetenciák vizsgálata, a motivációk feltárásával, a munkaerőkiválasztásban is hatékony asszisztencia. Vagy például átszervezésnél igen hathatós segítség lehet a kompetencia-hierarchia ismerete vagy a csoportszerep-megfelelések leképezése; azaz hogy a különböző motivációjú emberek miként tudják önmagukból és egymásból a legtöbbet kihozni. Vezetőkiválasztásnál pedig elengedhetetlen az igen fontos irányítási, szervezési, delegálási készségek hátterében meghúzódó motivációk ismerete, a vezetés lelki-emberi vetületének feltárása.
Lehetne folytatni a sort a speciális elemzéstípusokkal, merthogy ma már igazán szakmai kompetencia kérdése, hogy az írásunkat kielemző szakember speciálisan a szülői mivoltunk esetleges fejlesztéséhez, vagy éppen konfliktuskezelési eszköztárunk megújításához, netalántán stresszkezelésünk hatékonyságához szolgál jó tanáccsal.
Miként is válasszunk hiteles, felkészült szakembert?
Érdemes mindenképpen addig kutakodni, amíg olyan szakemberre nem lelünk, aki a fenti kompetenciaterületek mindegyikét birtokolja, és ezen mintaelemzésekbe betekintést is nyerhetünk.
Így már a választott elemzés csak azon múlik, hogy mire is vagyunk mi magunk kíváncsiak, milyen mértékben engedjük, hogy a szakember felfedje azt a „másik igazságot”. Amennyiben tényleg döntöttünk, ne feledjük, az elemzés eredményessége tőlünk is függ, hogy mennyire tudunk és akarunk szembenézni önmagunkkal, mennyire készültünk fel arra a bizonyos utazásra.Kovács Mónika – Rezonometrikus íráselemző